Bewoners van de kadewoningen van Kop van Oost en aan de naastgelegen Kaai zijn niet tevreden hoe de gemeente hun inspraakreacties heeft verwerkt rond de herontwikkeling van het Eemskanaal. Volgens de bewoners, verenigd in de bewonerswerkgroep Kop van Oost 1, ontbreken nog enkele punten in het inspraakrapport dat de gemeente maart jl. vrijgaf. Dit rapport bundelt niet alleen de inspraakreacties op de plannen, maar geeft ook de reactie van het college op de inspraak weer. De bewonersgroep heeft in een aanvullende brief aan het college toegelicht wat er volgens haar nog aan het rapport ontbreekt.

De herontwikkeling Eemskanaal richt zich op het gebied tussen de Oosterhaven en Meerstad. Tussen het Damsterdiep en de Sontweg komt ruimte voor circa 1500 tot 2000 woningen. Ook wil het college een goede route creëren voor fietsers, wandelaars en automobilisten tussen het centrum van Groningen en Meerstad. De inspraakperiode voor de ontwikkelstrategie was van 17 mei t/m 28 juni 2018. Ook waren er in deze periode 3 inloopbijeenkomsten, waar mensen de plannen konden inzien, vragen stellen en hun mening geven. In totaal ontving de gemeente 32 schriftelijke reacties.

In de inspraak vroeg de bewonersgroep Kop van Oost 1 om aandacht voor 7 zaken, waaronder de beoogde ligplaatsen voor woonboten, een goede ontsluiting van de woongebieden en de inrichting van de kades en het groen. In de aanvullende brief van 29 maart jl. geven de bewoners echter aan dat hun suggesties onvoldoende zijn meegenomen in het inspraakrapport. De kritiek richt zich op 4 punten: de ongewenste effecten van permanente ligplaatsen voor woonschepen op de omgeving, onvoldoende aandacht voor een veilige verkeerssituatie rond de Sontweg, te weinig garanties voor een groene omgeving en meer nadruk op dwingende routes voor de geplande fiets- en voetgangersbrug. De werkgroep gaat ervan uit intensief bij de voortgang van de plannen betrokken te blijven.